Polityka prywatności i cookies Spółek Grupy BroMargo

I. Wprowadzenie

Cieszymy się z Państwa zainteresowania oferowanymi przez nas produktami i usługami. Jednocześnie chcielibyśmy, aby w kontaktach z nami czuli się Państwo bezpiecznie w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.
Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

II. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zbieranych przez spółki z grupy przedsiębiorstw BroMargo tj. Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (KRS 0000582990), GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BroMargo WYLĘGARNIA spółka komandytowa (KRS 0000598034), GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BroMargo FERMY spółka komandytowa (KRS 0000567250), GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EMES Sp. k. (KRS 0000612925), GRUPA Sp. z o.o. (KRS 0000571459), GRUPA BroMargo Sp. z o.o. (KRS 0000711910), GRUPA FINIS Sp. z o.o. (KRS 0000711909), GRUPA FINIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BroMagro Sp. k. (KRS 0000639947) (powstała z przekształcenia BroMargo Sp. z o.o.) (KRS 0000245880), Agricola Plus Sp. z o.o. (KRS 0000587243), Agricola Minus Sp. z o.o. (KRS 0000613844) wszystkie z siedzibą w Margońskiej Wsi, (dalej: „Spółki BroMargo”) w związku nabywaniem produktów od Spółek BroMargo lub korzystaniem ze świadczonych przez nie usług, sprzedażą produktów lub usług na rzecz Spółek BroMargo, kierowanymi do nich zapytaniami, procesem ofertowania, udziałem w procesie rekrutacji pracowników, zarządzaniem jakością w ramach działalności Spółek BroMargo, wymianą korespondencji, korzystaniem z naszej strony internetowej, etc.

 

2. W przeważającej części dane osobowe związane z działalnością poszczególnych Spółek BroMargo są przetwarzane w ich imieniu przez spółkę Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

 

3. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane, a jego celem jest poinformowanie o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych, które się z tym wiążą.

 

III. Co to są dane osobowe i co oznacza przetwarzanie danych?

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
„Dane osobowe szczególnych kategorii” oznaczają dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
„Przetwarzaniem danych osobowych” jest z kolei operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

 

IV. Kiedy niniejsza Polityka ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których którakolwiek ze Spółek BroMargo jest administratorem danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 

V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której uzyskaliśmy do nich dostęp:

a) zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z którąkolwiek ze Spółek BroMargo, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji;
b) wykonania ciążących na Spółkach BroMargo obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, przechowywania dokumentów kadrowych i zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego, realizacji obowiązków w zakresie wymagań weterynaryjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w obszarze hodowli i chowu drobiu, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych;
c) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w uzasadnionym interesie Spółek BroMargo;
d) marketingu bezpośredniego usług Spółek BroMargo, czyli w uzasadnionym interesie Spółek BroMargo;
e) tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółek BroMargo, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju sprzedaży i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych, oceny funkcjonowania strony internetowej, w tym statystyk oglądalności podstron.

 

2. W celach opisanych w punktach lit. a) i b) powyżej możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dotyczące zdrowia dotyczące nosicielstwa pałeczek Salmonella.

 

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż tutaj wskazane, chyba że Spółka BroMargo uzyska na to Państwa zgodę lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

 

4. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:
a) wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółkach BroMargo – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki BroMargo, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Spółek BroMargo lub naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak nie wpłynie to na legalność wcześniejszego wykorzystania przez nas Państwa danych.

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Spółki BroMargo nie będą w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

 

VI. Automatyczne podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Spółki BroMargo nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

VII. Gromadzenie danych przez naszą stronę internetową

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

– nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

– czas nadejścia zapytania,

– pierwszy wiersz żądania HTTP,

– kod odpowiedzi HTTP,

– liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony internetowe.

 

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszą strona internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VIII. Cookies

1. Mechanizm Cookies nie jest przez nas wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane na naszych stronach pliki cookiesżadnych danych osobowych. Nasza strona internetowa używa cookies w celu:

– dostosowania treści stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

– tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, co pozwala ulepszać ich struktury i zawartość,

– personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,

–  utrzymania sesji użytkownika,

 

2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

– sesyjne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. umożliwiające utrzymanie sesji; sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi i są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia stornu internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– stałe pliki cookies , które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość samodzielnego kontrolowania plików cookies oraz usunięcia tych cookies, które już zostały zapisane na urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych pozwala wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym celu należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Nie akceptuj cookies”. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

 

IX. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

1. Spółki BroMargo będą przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
a) przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;
b) przez czas wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, a następnie przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. organy państwowe mogą nałożyć na nas karę finansową;
c) w przypadku gdy Spółki BroMargo przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody – do momentu jej wycofania;
d) w przypadku, gdy Spółki BroMargo przetwarzają dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu ustania tego interesu (np. upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienie się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu (w sytuacjach, gdy zgodnie z przepisami prawa, taki sprzeciw przysługuje);
e) w przypadku marketingu bezpośredniego naszych usług – do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
f) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

 

X. Przekazywanie danych innym podmiotom

1. Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu lub wspierające nas w naszej działalności:

– podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu (tzw. procesorzy),

– podmioty świadczące na rzecz Spółek BroMargo usługi hostigowe,

– podmioty dostarczające nam usługi oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu IT,

b) inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni i podatkowi,

– lekarze i lekarze weterynarii,

– banki, inne instytucje płatnicze,

– towarzystwa ubezpieczeniowe,

– podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową,

– firmy windykacyjne.

 

2. Spółki BroMargo nie zamierzają przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ani do organizacji międzynarodowych.

 

3. Spółki BroMargo mogą udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym organom publicznym (w tym organom ścigania) lub osobom trzecim, gdy jest to wymagane przez właściwe ustawy, inne przepisy prawa lub wyroki sądowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego lub prywatności danych lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa danych.

 

4. Spółki BroMargo nie sprzedają danych osobowych osobom trzecim.

 

XI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółki BroMargo przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (co ogranicza się do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody i w sposób zautomatyzowany;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 

2. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.

 

3. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.

 

XII. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze wszystkimi Spółkami BroMargo:

– listownie pod adresem: Margońska wieś 42a, 64-832 Margonin.

– elektronicznie, pisząc na adres: rodo@bromargo.pl albo

– telefonicznie pod numerem: 661-340-011.

 

XIII. Zmiany polityki prywatności
Spółki BroMargo mogą wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia.